Welcome...

Thursday, 27 April 2017 09:51
(5 votes)

Welcome to Hmong Christian Music Ministry Home Page.

Zoo sab kws koj siv sijhawm tuaj saib peb Moob Ntseeg Yexus lub suab hu nkauj qhuas Vaajtswv lub website. Txawm yog nwg tseem muaj kev tuncua ntau yaam los thov suavdlawg ua sab ntev hab tau yog mej pum tej yaam kws tsimnyog tseem yuav tau hloov hab khu nua los xob ua sab dleb, sau email lossis message rua huv facebook nuav qha peb paub; peb txaus sab yuav txhimkhu kuas zoo dlua qub pub rua peb suavdlawg tau tuaj ntoj ncig saib hab noog tej suab nkauj lug txhawb peb txujkev ua neej.

Tau yog mej muaj tej nkauj qhuas Vaajtswv tshab kws mej txaus sab muab tso pub rua suavdlawg noog ua kev txhawbzug lossis qha rua suavdlawg paab mej yuav nua los xob ua sab dleb qha rua peb, peb txaus sab yuav muab tso tawm pub dlawb rua mej xwb.

Thov Vaajtswv foom koob nchuav moov rua txhua tug kws siv sijhawm tuaj saib peb nubnua.

Thank you for Stopping by...
Hmong Christian Music Ministry Team

Read 89275 times Last modified on Thursday, 08 March 2018 14:42
More in this category: Cookies Policy »

User Form

Visitors Counter

TodayToday61
YesterdayYesterday100
This WeekThis Week211
This MonthThis Month1881
Up to DateUp to Date1638894

Calendar